ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด มีชื่อเดิมว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี"
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดย การรวมตัวของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(อบต.) จำนวนทั้งสิ้น 145 คน ชึ่งมีคณะกรรมการ ชุดก่อตั้งดังนี้

1.นายสามารถ ทัพวงษ์ ประธาน
2.ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ปทุมมี รองประธาน
3.นายราชันต์ สุฤทธิ์ เลขานุการ
4.นางสาวอรัญญา วิบูลย์เชื้อ เหรัญญิก
5.นางสาวจักรวาล เชื้อปาน กรรมการ
6.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ทวนหอม กรรมการ
7.ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา กรรมการ
8.นายสมประสงค์ นาคนาคา กรรมการ
9.นายสุรศักดิ์ ปุ่นเอี้ยง กรรมการ
10.นางสาวนวลปราง แก้วไพฑูรย์ กรรมการ
11.นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชวกุล กรรมการ
12.นางสาวแหวนเพชร ชาญฉลาด กรรมการ
13.นางสกุณา มอญพันธ์ กรรมการ
14.ว่าที่ร้อยตรีสามารถ หมดมลทิน กรรมการ
15.นายทวีป หมื่นเดช กรรมการ และ
16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คือ นางสาวกาญจนา นาคปานเสือ

ส่วนคณะกรรมการ ที่ดำเนินงานในปัจจุบัน มีดังนี้ คือ

1.นายสามารถ ทัพวงษ์ ประธาน
2.นายณรงค์ กาญจนวาทิน รองประธาน
3.ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ทวนหอม เลขานุการ
4.นางสาวอรัญญา วิบูลย์เชื้อ เหรัญญิก
5.นางสาวจักรวาล เชื้อปาน กรรมการ
6.นางสาวแหวนเพชร ชาญฉลาด กรรมการ
7.นายณฐพัฒน์ อุ้ยลี กรรมการ
8.ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
9.ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา กรรมการ
10.สิบเอกธีรภัทร บุษราคัม กรรมการ และ
11.นางสาวอรวดี แก้วกัณหา กรรมการ

และเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 1) ผู้จัดการสหกรณ์ คือ นางกาญจนา จูบาง 2) พนักงานบัญชี คือ นางสาววรรณรัตน์ สมบูรณ์ และ 3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คือ นางสาวจุติพร คำคุณ

ในปัจจบันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกทั้งหมด 449 คน

คำขวัญ "เสริมสร้างวินัยทางการเงิน เดินร่วมอุดมการณ์ บริหารโปร่งใส จริงใจต่อสมาชิก"

การชำระเงินหักผ่านธนาคาร

สหกรณ์ฯรับชำระเงินโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารแสดงความจำนงได้ที่สหกรณ์ฯ ทุกวันเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552

1. เงินกู้ฉุกเฉินออกทุกวันพฤหัสบดี (ต้องไม่มียอดค้างชำระนะจ๊ะ)
2. วันที่ 22 มิถุนายน 52 มีประชุมคณะกรรมการ

การสมัครสมาชิก

สามารถกรอกใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นลพบุรี จำกัด ได้ทุกวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจตำบลถนนใหญ่ (ตึกกองช่าง) สำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 3642 2872

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่
2. รับบริการทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนสหกรณ์
3. ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์
4. สอดส่องดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์
5. เสนอแนะแนวทางการบริหาร

ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นและการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์

1. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น

- เงินเดือนไม่เกิน 6,000 บาท ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 300 บาท
- เงินเดือน 6,001 - 10,000 บาท ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 400 บาท
- เงินเดือน 8,001 - 10,000 บาท ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 500 บาท
- เงินเดือน 10,001 - 12,000 บาท ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 600 บาท
- เงินเดือน 12,001 บาทขึ้นไป ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 700 บาท

2. การกู้เงิน

สามารถกรอกใบคำร้องขอกู้เงินได้ที่ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด ได้ทุกวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจตำบลถนนใหญ่ (ตึกกองช่าง) สำนักงานเทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3642 2872

2.1 การกู้ฉุกเฉิน สามารถกู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินรายได้แต่ไม่เกิน 10,000 บาท การชำระเงินกู้ฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 4 งวด
2.2 การกู้สามัญ สมาชิกที่มีสิทธิกู้สามัญ
-มีหุ้นน้อยกว่า - 3,000 กู้ได้ 30,000 บาท
-มีหุ้นตั้งแต่ 3,001 - 10,000 บาท กู้ได้ 60,000 บาท
-มีหุ้นตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท กู้ได้ 100,000 บาท
-มีหุ้นตั้งแต่ 20,001 - 50,000 บาท กู้ได้ 150,000 บาท
-มีหุ้นตั้งแต่ 50, 001 - 100,000 บาท กู้ได้ 200,000 บาท
-มีหุ้นตั้งแต่ 100,001 บาท กู้ได้ 3 เท่าของทุนเรือนหุ้น
2.3 การส่งชำระเงินกู้สามัญ
-เงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 36 งวด
-เงินกู้ตั้งแต่ 30,001 บาท-60,000 บาท ส่งไม่เกิน 48งวด
-เงินกู้ตั้งแต่ 60,001 บาท-100,000 บาท ส่งไม่เกิน60งวด
-เงินกู้ตั้งแต่ 100,001 บาท-150,000 บาท ส่งไม่เกิน72งวด
-เงินกู้ตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไป ส่งไม่เกิน 84 งวด
2.4 เงินกู้พิเศษ
- เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
- เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
- เงินกู้พิเศษการอันจำเป็นอันอื่น

***โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี***